1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


以西结书

第  25  章


ye

he

hua

de

hua

lin

dao

wo

shuo

1

ren

zi

a


ni

yao

mian

xiang

ya

men

ren

shuo

yu

yan


gong

ji

ta

men

2

shuo


ni

men

dang

ting

zhu

ye

he

hua

de

hua


zhu

ye

he

hua

ru

ci

shuo


wo

de

sheng

suo
3

bei

xie

du


yi

se

lie

di

bian

huang

liang


you

da

jia

bei

lu

lue


na

shi


ni

bian

yin
便

zhe

xie

shi

shuo


a

ha


suo

yi

wo

bi

jiang

ni

de

di

jiao

gei

dong

fang

ren

wei

ye


ta

men

bi

zai

ni

de

di

shang

an
4

ying

ju

zhu


chi

ni

de

guo

zi


he

ni

de

nai


wo

bi

shi

la

ba

wei

luo

tuo

chang


shi

ya

men

ren

de

di

wei

yang

qun

tang

wo

zhi

chu


ni
5 使 使

men

jiu

zhi

dao

wo

shi

ye

he

hua


zhu

ye

he

hua

ru

ci

shuo


yin

ni

pai

shou

dun

zu


yi

man

xin

de

hen

e


xiang

yi

se
6

lie

di

huan

xi


suo

yi

wo

shen

shou

gong

ji

ni


jiang

ni

jiao

gei

lie

guo

zuo

wei

lu

wu


wo

bi

cong

wan

min
7

zhong

jian

chu

ni


shi

ni

cong

wan

guo

zhong

bai

wang


wo

bi

chu

mie

ni


ni

jiu

zhi

dao

wo
使

shi

ye

he

hua


zhu

ye

he

hua

ru

ci

shuo


yin

mo

ya

he

xi

er

ren

shuo


kan

na


you

da

jia

yu

lie
8 西

guo

wu

yi


suo

yi

wo

yao

po

kai

mo

ya

bian

jie

shang

de

cheng

yi


jiu

shi

mo

ya

ren

kan

wei

ben

guo

zhi
9

rong

yao

de

bo

ye

xi

mo


ba

li

mian


ji

lie

ting

耀 西

hao

shi

dong

fang

ren

lai

gong

ji

ya

men

ren


wo

bi

jiang

ya

men

ren

zhi

di

jiao

gei

ta

men

wei
10 使

ye


shi

ya

men

ren

zai

lie

guo

zhong

bu

zai

bei

ji

nian

使

wo

bi

xiang

mo

ya

shi

xing

shen

pan


ta

men

jiu

zhi

dao

wo

shi

ye

he

hua

11

zhu

ye

he

hua

ru

ci

shuo


yin

wei

yi

dong

bao

chou

xue

hen


gong

ji

you

da

jia


xiang

ta
12

men

bao

chou


da

da

you

zui


suo

yi

zhu

ye

he

hua

ru

ci

shuo


wo

bi

shen

shou

gong

ji

yi

dong


jian

chu

ren

yu

sheng

chu
13


shi

yi

dong

cong

ti

man

qi


ren

bi

dao

zai

dao

xia


di

yao

bian

wei

huang

liang


zhi

dao
使

di

dan


wo

bi

jie

wo

min

yi

se

lie

de

shou

bao

fu

yi

dong


yi

se

lie

min

bi

zhao

wo

de

nu

qi
14


an

wo

de

fen

nu

zai

yi

dong

shi

bao


yi

dong

ren

jiu

zhi

dao

shi

wo

shi

bao


zhe

shi
忿

zhu

ye

he

hua

shuo

de


zhu

ye

he

hua

ru

ci

shuo


yin

fei

li

shi

ren

xiang

you

da

ren

bao

chou


jiu

shi

yi

hen

e
15

de

xin

bao

chou

xue

hen


yong

huai

chou

hen


yao

hui

mie

ta

men

怀

suo

yi

zhu

ye

he

hua

ru

ci

shuo


wo

bi

shen

shou

gong

ji

fei

li

shi

ren


jian

chu

ji

li
16

ti

ren


mie

jue

yan

hai

sheng

xia

de

ju

min

沿

wo

xiang

ta

men

da

shi

bao

ying


fa

nu

chi

ze

ta

men


wo

bao

fu

ta

men

de

shi

hou

17

ta

men

jiu

zhi

dao

wo

shi

ye

he

hua